<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
e-Learning


ข้อมูลทั่วไป

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

                 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี มีสุข ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรัชญาโรงเรียน

                 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามปณิธานโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง


คำขวัญโรงเรียน

                 รักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์

                 รักษ์วัฒนธรรมไทย ไปลามาไหว้


เอกลักษณ์


     
        ดนตรีพื้นเมืองพันธกิจ

      
       1. พัฒนาการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
             3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาความสามารถให้หลากหลาย
             4. ส่งเสริม และปลูกฝังการใชฃ้ทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
             5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย
             6. ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา


ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ตั้งอยู่ที่ 117/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เดิมโรงเรียนนี้มีชื่อว่า "โรงเรียนเทศบาล 7 "nigoalตั้งอยู่ในที่ดินของเทศบาลติดกับสถานีอนามัยที่ 3 ด้านทิศใต้ (ที่ตั้งของตลาดสดเทศบาลในปัจจุบัน) พ.ศ.2471 ได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ วัดป่าแพ่ง ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน พ.ศ.2503 พระอธิการศรีนนท์ สุภาโร (เจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งในสมัยนั้น) พร้อมด้วยพระอธิการผดุง นนทโก (เจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งองค์ต่อมา) ร่วมกับคณะกรรมการวัดและครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ภายใต้การนำของ นายกมล สืบวงค์ ครูใหญ่ ได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่เรียน ซึ่งอาศัยศาลาวัดคับแคบไป เพราะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง 300 คน และไม่สะดวกในการบำเพ็ญกุศลและจัดพิธีการต่าง ๆ ในวันธรรมสวนะ ดังนั้นผู้ปกครองนักเรียน พ่อค้า คหบดี ในหมู่บ้านป่าแพ่ง และวังสิงห์คำ ได้ร่วมกันสมทบกับ เงินงบประมาณของทางวัดป่าแพ่ง ประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนเป็นไม้สองชั้น แปดห้องเรียนขึ้นหลังหนึ่งสิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ใช้เป็นที่เรียนต่อไป วันที่ 1 เมษายน 2506 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2507 พระอธิการศรีนนท์ สุภาโร ครูใหญ่พิพัฒน์ ชัยรัต คณะครูกรรมการวัดป่าแพ่ง ศรัทธาประชาชนได้ช่วยกันจดทำฝากั้น ห้องเรียนชั้นบน ก่อกำแพง กรุตาข่าย กั้นชั้นล่างจากเงินงบประมาณของเทศบาล เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้รับเงินบริจาคผู้มีจิตศรัทธาสมทบ 26,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายชั้นประถมปลายเข้าไปเรียนที่ตึกสองชั้นสร้างใหม่ในที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งนายบุญเกิด โตไพบูลย์ อุทิศที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ให้กับวัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 ได้รับงบประมาณจากเทศบาล จำนวน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็นอาคาร 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ในปี 2547 ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มาใช้อาคารเรียน ในปีการศึกษา 2548 โดยมีการบริหารจัดการงานด้านต่างในโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมี นางเสาวลักษณ์ ชมมณฑาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

เเทงหวยออนไลน์ 

 
 

 

 


โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
117/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300